Hoạt động thường niên của công ty vệ sinh công nghiệp nhà sạch Việt Nam

Một số hoạt động thường xuyên của công ty vệ sinh công nghiệp nhà sạch Việt Nam như: event, du lịch, ngoại khóa

Khách Hàng Tiêu Biểu